En god eksamen er ikke lengre nok. Arbeidsgiverne spør i tillegg etter erfaring og ferdigheter. Hvilke ferdigheter er det snakk om, og hvordan erverver du deg dem? Når arbeidsgiveren leser dine søknadspapirer og etter hvert møter deg i jobbintervju, ser de etter noe langt mer enn dine akademiske bedrifter. De vet at arbeidsformen som kreves for å oppnå gode resultater ved høgskoler og universiteter er svært forskjellig fra den som kreves i arbeidslivet. Derfor er de på jakt etter personer som har ervervet seg praktiske ferdigheter, og også personer som har de kvalitetene som skal til for å gå inn i en ny situasjon.

Målet med akademisk arbeid er ofte å finne «ideelle løsninger» på gitte problemer. Og som student arbeider du ofte alene og mot egne mål.

En arbeidssituasjon er som regel mye mindre avklart. Du har sjelden all den informasjon du behøver for å komme frem til «ideelle løsninger». Ofte kan det være vanskelig å vurdere troverdigheten til omgivelsene. Dessuten har du sjelden tid til å vurdere alle forhold før du må trekke en konklusjon. Du må være forberedt på å produsere det best mulige svaret innenfor en fastsatt tidsramme.

I en jobbsituasjon er svarene i seg selv ikke et mål, men et grunnlag for beslutninger som involverer penger, tid og mennesker. Mange beslutninger kan ikke gjøres om – Selv om bedre svar dukker opp senere. Du må leve med dine svar og vise i praksis at de er riktige.

Du vil sannsynligvis arbeide i gruppe sammen med andre, som tilhører ulike yrker og fagfunksjoner. Dette betyr at du må ha evnen til å samarbeide og forstå hvordan ditt bidrag kan sammenfattes med de andres for å nå gruppens og virksomhetens mål. Det stilles krav til deg om at du kan argumentere for dine synspunkter, samtidig som du må kunne lytte til andre og inngå kompromiss når det er nødvendig.

Hva er ferdigheter?
Evnen til å mestre overgangen fra skole til arbeid er noe av det en arbeidsgiver nesten alltid ser etter. Dette innbefatter en rekke ulike egenskaper og ferdigheter hos den enkelte: evnen til å uttrykke seg godt muntlig og skriftlig, til å samarbeide, lede, løse problemer, prioritere, tenke helhetlig, beherske data, se muligheter og kunne bruke tiden sin effektivt. Samtidig bør du være oppdatert på trender i arbeidslivet slik at du kan tilpasse deg, se eksempler på nye typer jobber som ikke var vanlige for 10 år siden.

Hvordan skaffer du deg slike ferdigheter? Yrkespraksis – i skolesammenheng, i sommerferier og ellers – blir alltid verdsatt. Det samme blir deltakelse i organisasjoner og foreninger, hvor man som regel lærer mye om å samarbeide. Erfaring med å organisere aktiviteter i henhold til tidsfrister er også særlig nyttig.

Tenk nøye gjennom hvilken yrkeserfaring du har. I et jobbintervju vil du ofte bli spurt om hvilke ferdigheter og lærdom denne har gitt deg. Samarbeidet du med andre, særlig på nivåer over og under deg? Oppnådde du resultater innen knappe frister? Hadde du kontakt med kunder og leverandører? Var du rådgiver for andre? Rapporterte du til ledelsen – enten muntlig eller skriftlig? Holdt du foredrag i noen sammenheng? Så du sammenhengen mellom din innsats og den økonomiske situasjonen i virksomheten, eller hvordan den påvirket situasjonen til andre rundt deg? Tenk ikke bare på jobbene du har hatt, men også på alle andre aktiviteter du har deltatt i. Alt har gitt deg ferdigheter.

Glem heller ikke dine personlige egenskaper. Har du tro på deg selv? Har du evnen til å skape tillit? Er du imøtekommende og vennlig mot andre? Er du utholdende? Tar du en utfordring? Tåler du kritikk? Beholder du humøret? Kan du inspirere andre? Alt dette er personlige egenskaper som spiller inn, og som du kan få spørsmål om i et jobbintervju.

Eldre kandidater
Godt voksne avgangsstudenter har mange kvaliteter som er åpenbare for arbeidsgivere. Gjennom en tidligere karriere, frivillig arbeid, utdanning og generell livserfaring har «modne» studenter skaffet seg ferdigheter som kan brukes i mange situasjoner. Likevel kan mange arbeidsgivere føle det vanskelig å skulle ta inn eldre kandidater. Begynneropplæringen i virksomheten er kanskje lite tilpasset personer med mye erfaring, eller de frykter at du har lagt deg til arbeidsvaner som er vanskelige å endre.

Dersom du føler at dette er tilfelle, bør du prøve å dokumentere din evne til å tilpasse deg nye situasjoner, f.eks. ved å vise til at du jo relativt nylig gikk ut av et tidligere arbeidsforhold og til en skole- eller studiesituasjon – hvor du klarte deg bra.